Transport i logistyka - podstawowe pojęcia

Logistyka

Jest to chyba najpopularniejsza definicja opracowana w USA przez Council of Logistics Management. Logistyka jest terminem opisującym proces planowania, realizowania i kontrolowania sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu surowców, materiałów do produkcji, wyrobów gotowych oraz odpowiedniej informacji z punktu pochodzenia do punktu konsumpcji w celu zaspokojenia wymagań klienta.

Działania logistyczne mogą obejmować (choć nie muszą się do nich ograniczać): obsługę klienta, prognozowanie popytu, przepływ informacji, kontrolę zapasów, czynności manipulacyjne, realizowanie zamówień, czynności reparacyjne i zaopatrywanie w części, lokalizację zakładów produkcyjnych i składów, procesy zaopatrzeniowe, pakowanie, obsługę zwrotów, gospodarowanie odpadami, czynności transportowe i składowanie.

Nasza ulubiona definicja opiera się na zasadzie 7W:

• WŁAŚCIWY PRODUKT
• WŁAŚCIWA ILOŚĆ
• WŁAŚCIWY STAN
• WŁAŚCIWE MIEJSCE
• WŁAŚCIWY CZAS
• WŁAŚCIWY KONSUMENT (KLIENT)
• WŁAŚCIWY KOSZT (CENA)

Pojęcia, które warto znać:

  • Waga obrachunkowa,
  • Klauzula paliwowa (DAF)
  • Klauzula walutowa (CAF)
  • Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne (OPWS) 2010
  • Konwencja CMR
  • Regulamin świadczenia usług
  • Terminy płatności

Zapytaj o wycenę przewozu Twojego ładunku

Finelog logistyka
Finelog waga obrachunkowa

Waga obrachunkowa

Przy wycenie usług spedycji i przewozu stosuje się określenie „wagi obrachunkowej” (przeliczeniowej). Związane jest to z ograniczoną ładownością  i pojemnością pojazdów ciężarowych. Konieczność ustalenia zależności pomiędzy wagą a objętością powstaje głównie dla celów wyceny kosztów przewozu.

Przyjmuje się, iż bazowa pojemność naczepy to 78 m3, a jej bazowa ładowność to 25 ton. Te wartości wskazują nam, iż na każdy 1 m3 pojemności przypada 320 kg ładowności. W przypadku ustalania cenników przewozu według wagi przesyłki stosujemy przelicznik, który odzwierciedla stopień wykorzystania środka transportu w przypadku przesyłek przestrzennych (lekkich o stosunkowo dużej objętości).

W przypadku FINE Logistics stosujemy standardowo przeliczniki:

1 m3 = min 300 kg

1 ldm = min 1750 kg (ldm=> metr ładowny)

1 mb = min 400 kg dla przesyłek o długości przekraczającej 4,00 m

 

Klauzula paliwowa (DAF)

Diesel adjustment factor – czynnik łączący cenę naszych usług z poziomem kosztów paliwa, który zmuszeni jesteśmy wprowadzić w związku z dużą zmiennością kosztów paliwa. Przyjęliśmy koncepcję ceny bazowej oleju napędowego wg cen hurtowych PKN Orlen za poprzednie półrocze. Na tej podstawie przygotowywane są wszystkie nasze oferty. W zależności od aktualnej średniej ceny wprowadziliśmy wskaźnik DAF aktualizujący ceny naszych usług.

Mechanizm naliczania wskaźnika DAF

(średnia miesięczna cena paliwa / bazowa cena paliwa – 1) * udział kosztów transportu = DAF

FINE Logistics szacuje koszty transportu na poziomie ok. 35%.

Wykorzystanie tego wskaźnika pozwala nam wykluczyć konieczność częstych zmian cenników. Jednocześnie FINE Logistics  zastrzega sobie prawo do zmiany metodologii naliczania wskaźnika DAF w przypadku zmian innych niezależnych od nas parametrów kosztowych.

W przypadku gdy wskaźnik DAF przekroczy wartość ±10% FINE Logistics zastrzega sobie prawo do zastosowania go dla przewozów realizowanych na podstawie ofert długoterminowych, przygotowanych w oparciu o bazową cenę paliwa. Na takich ofertach zawsze znajduje się odpowiednia informacja.

 

Finelog paliwow klauzula
Finelog klauzula walutowa

Klauzula walutowa (CAF)

Currency Adjustment Factor – wskaźnik aktualizujący koszty naszych usług do aktualnego kursu EURO/ PLN.  Ceny usług spedycji międzynarodowej są zwyczajowo wyrażone w walucie EURO. Każda nasza oferta wyrażona w walucie EUR zawiera informację przy jakim kursie bazowym została ona skalkulowana. Wartość ta równa się średniemu kursowi sprzedaży waluty EURO wg NBP w ostatnim pełnym półroczu. Wskaźnik CAF aktualizowany jest miesięcznie.

Mechanizm naliczania wskaźnika CAF

(kurs bazowy / średni miesięczny kurs - 1) * wpływ kursu EURO na cenę = CAF

FINE Logistics szacuje wpływ kursu EURO na cenę na poziomie ok. 50%.

W przypadku gdy wskaźnik CAF przekroczy wartość ±10% FINE Logistics zastrzega sobie prawo do zastosowania go dla przewozów realizowanych na podstawie ofert długoterminowych, przygotowanych w oparciu o kurs bazowy. Na takich ofertach zawsze znajduje się odpowiednia informacja.

Porozmawiaj z jednym z naszych konsultantów

Scroll to top